fiogf49gjkf0d
KORSAN FİLMLERİN YARGILAMA SÜRECİ NASIL BAŞLAR ? Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz

Bilgi teknolojileri ve eğlence sektörüne ilişkin değerlendirmeler yazıyor, makalelerde bilgilerimizi aktarıyor, sizlere örnek sözleşmeler sunuyoruz.

fiogf49gjkf0d
KORSAN FİLMLERİN YARGILAMA SÜRECİ NASIL BAŞLAR ?

sxc.hu

3.09.2012 tarihinde gerçekleşen olay:

fiogf49gjkf0d
Yapılan arama neticesinde ele geçirilen 15 adet VCD film, 730 adet DVD film, 400 adet PC DVD ve 20 adet Play Station 2 oyun CD’si olmak üzere toplam 1.165 (binyüzaltmışbeş) adet bandrolsüz materyal (işbu raporda kısaca “Suça Konu Ürünler” olarak anılacaktır) üzerinde tek tek bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle hak sahiplerinin ve/veya üyesi oldukları meslek birliklerinin belirlenmesidir.

Olayla ilgili değerlendirme

fiogf49gjkf0d
Polis baskınlarında yakalanan yüzlerce korsan film ne oluyor ?

fiogf49gjkf0d

 T.C.
.......................... CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI’NA

BİLİRKİŞİ RAPORU

SORUŞTURMA NO : ........................... 

DAVACI   : K.H.

ŞÜPHELİ    : ...........................

SUÇ    : Bandrolsüz veya bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri
      satma, dağıtma, ticari amaçla satın alma.

SUÇ TARİHİ  : .........................

KONU    :
 
......................... İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ................ ..... Sulh Ceza Mahkemesinin ................ tarih, .............. D.iş nolu kararına istinaden yapılan arama neticesinde ele geçirilen 15 adet VCD film, 730 adet DVD film, 400 adet PC DVD ve 20 adet  Play Station 2 oyun CD’si olmak üzere toplam 1.165 (binyüzaltmışbeş) adet bandrolsüz materyal (işbu raporda kısaca “Suça Konu Ürünler” olarak anılacaktır) üzerinde tek tek bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle hak sahiplerinin ve/veya üyesi oldukları meslek birliklerinin belirlenmesidir.

TESPİTLER   :
1- Suça Konu Ürünler, ....................................... teslim alındı.
2- Suça Konu Ürünler, “Film” ve  “Oyun” olmak üzere sınıflara ayrıldı.
3- Suça Konu Ürünler üzerinde tek tek inceleme yapılarak hak sahiplerinin tespiti yapıldı.
4- İrtibat sağlanabilen hak sahiplerinin isim, adres ve e-mail bilgileri belirtildi.
5- Oyunlar yönünden hak sahiplerinin tespiti yapılarak, hak sahibi şirketleri Türkiye’de temsil eden avukat/avukatlarının irtibat bilgileri ile ithalatçı isim ve irtibat bilgileri tespit edildi.  

ÜRÜNLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME :


1- Suça Konu Ürünlerde, orijinal VCD, DVD, PC Oyun, PS oyunların dışında bulunan, ürünlerin muhafazasını sağlayan, standart kutular bulunmamaktadır.

2- Suça Konu Ürünlerde, orijinal ürünlerde bulunan bandroller bulunmamaktadır.

3- Suça Konu Ürünlerde kullanılan ambalaj sistemi ve jelatin, orijinal ürünlere kıyasla daha düşük kalitededir.

4- Suça Konu Ürünlerde, orijinal ürünlerde mevcut olan dijital matbaa baskısının aksine internet üzerinden bilgisayar ortamında  kopyalanmış  ve/veya orjinal film,  oyun VCD, DVD, PC oyun, PS kabından resim görüntüsünün renkli fotokopi veya yazıcı marifetiyle print edilmek sureti ile çoğaltılmıştır.

5- Suça Konu Ürünlerde kullanılan basım kalitesi, noktalama ve piksel açısından düşük olup, renkleri  de soluktur.

6- Suça Konu Ürünlerde kullanılan kağıtların gramaj olarak düşük, yapı itibariyle 4. sınıf kuşe kağıt olduğu, söz konusu kağıtların kesiminin el marifetiyle yapıldığı ve orijinal ürünlerin kaplarında bulunan kenar fazlalık ve kıvrımlarının bulunmadığı görülmüştür.

7-  Suça Konu Ürünlerin, bilgisayar ve sarf malzemeleri satan dükkan ve mağazalarda satılan tek kullanımlık boş DVD/CD’lerden oluşturulduğu ve çalışmadığı belirlenmiştir.

8- Suça Konu Ürünlerin içerisinde mevcut kayıtların VCD ve DVD formatında kalitesiz kayıt olduğu belirlenmiştir.

9- Suça Konu Ürünlerin içerisinde mevcut kayıtların, orijinal ürünlerin aksine düşük değerler sergilediği ve izleme/dinleme esnasında kayıtların kalitesiz olduğu veya çalışmadığı tespit edilmiştir.

HAK SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME :

1- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na (“FSEK”) göre, fikir ve sanat eseri (“Eser”), eser sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri türlerinden birisi içine giren her nevi fikir ve sanat mahsulüdür.

Temel olarak Kanunun amacı; fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

FSEK m. 80 hükmü gereğince; “Bağlantılı Hak Sahibi” olarak adlandırılan, icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve film yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları, eser sahibinin  FSEK m. 21, m. 22, m. 23, m. 24 ve m. 25 ile düzenlenmiş olan “Mali Haklar”ını eser sahibinden izin almak koşuluyla kullanabilirler. Dolayısıyla, FSEK kapsamında “Mali Hak” sahibi olarak adlandırılırlar.

2- Fikri mülkiyet suçlarından kastedilen FSEK’in 71, 72 ve 73. maddelerinde düzenlenen suçlardır.

Fikir ve sanat eserleri aleyhine işlenen suçların tamamında kural olarak eser sahibinin “dava” ve “şikayet” hakkı vardır.

FSEK m. 71 düzenlemesi gereği, bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı “HAK SAHİBİ” kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunmaktadır.

Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları eser sahibinden ve icracı sanatçıdan mali hakları kullanma yetkisini devraldıktan sonra FSEK m. 80 gereğince belirtilen haklara sahip olabilecektir. Türk Hukukunda genel kabul edilen görüşe göre, “mali hakları kullanma yetkisi”ni devralan kişiler dava ve şikayet hakkına sahiptir .

FSEK 71 ve 72. maddelerde sayılan suçlardan dolayı yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi, hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına ibraz etmeleri ile mümkün olabilecektir.

3- Yukarıdaki izahatlarla bağlantılı olarak, FSEK m. 13 düzenlemesi ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik hükümlerine de değinmekte fayda vardır.

FSEK m. 13 (Değişik fıkra:03/03/2004-5101/10.mad) ve Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğinin “Zorunlu Kayıt ve Tescil” başlıklı 5. maddesi “Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve malî haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar” hükmünü düzenlenmiştir.

Yine, ilgili Yönetmeliğinin 5 (3) maddesine göre, yurtdışında üretilen yapımlar bakımından yapılacak  başvurular, Yönetmeliğin 5. m. (2.f) (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alan belgeler ile gümrük giriş beyannamesi, gümrük tasdikli fatura ve gümrük vezne alındısı ile yapılır. Sinema ve müzik eserlerinin ilk tespitini gerçekleştirilenler Türkiye'de kayıt ve tescil yaptırmamışsa ithalatçının kayıt-tescil işlemi ithalat belgesindeki liste üzerinden bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan taahhütnamede belirtilen süre veya sayılar esas alınarak yapılacaktır.

Bu anlamda, Kültür Bakanlığı nezdinde yukarıda ifade ettiğimiz düzenleme gereğince “Kayıt Tescil” işleminin yapılabilmesi, ilgilinin hak sahibi/ hak sahiplerinden, “Mali Hakları” devraldığını gösterir sözleşme(ler)/muvafakatname(ler)/belge(ler)i ibraz etmesi halinde mümkün olabilmektedir. Kayıt Tescil işlemlerini tamamlayan “Eser İşletme Belgesi” sahibi FSEK m. 71 anlamında hak sahibi olarak nitelendirileceğinden şikayet hakkı sahibi olabilmektedir. 

Burada önemli olan, sözleşme ile devredilen hakların ayrı ayrı gösterilmesi ile şikayet edenin şikayet hakkının, devraldığı haklarla sınırlı olmasında kendisini gösterecektir.

SONUÇ   :

Tamamı incelenmiş Suça Konu Ürünler üzerinde tek tek yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda;

a) Suça Konu Ürünlerin içeriklerinde mevcut kayıtların “ESER NİTELİĞİNDE OLDUĞU”,
b) Suça Konu Ürünlerin tamamının 5846 Sayılı Kanun kapsamında usulsüz çoğaltılmış nüsha ve yayın (kopya) niteliğinde olduğu; bandrole tabi olan suça konu ürünlerin bandrolsüz olduğu;

Sonuç ve kanaatine varılmış olup, takdiri Sayın Savcılığınıza ait olmak üzere saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

 

BİLİRKİŞİ
Av. Şebnem Bostancı

 

 

 

 

 

Ek: Eserleri ve Eserlerin Hak Sahiplerini Gösterir Liste.

 

 

 

 

 

 


 

Değerlendirmeyi yapan: Av. Şebnem BOSTANCI

Değerlendirme tarihi: 3.09.2012

Yorumlar

Yorum ekle

Yandaki bilgilerin tümünü doldurmanız gerekmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Yorumunuz denetlenip kısa bir süre sonra burada yer alacaktır.

Değerlendirmeler

Alt başlıkları göster

Hukuki Boyut
Avukatlık & Danışmanlık

Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sok.
No: 76 Kadıköy İstanbul Türkiye
T: +90 216 335 21 98
F: +90 216 335 21 93

Telif Hakkı © 2015. HukukiBoyut.com

Her Hakkı Saklıdır.

Bu sitede yer alan hiçbir içerik yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

Tasarım ve Uygulama: zwanga